ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΡΑΠΕΖΟΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ & ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΧΡΟΝΟΥ ΑΠΟΣΥΡΣΗΣ ΦΗΜ

Posted in Νέα - Ανακοινώσεις

Σας ενημερώνουμε ότι κατόπιν παρεμβάσεων μας, με τον Ν. 4876/2021 (ΦΕΚ Α΄251/23.12.2021) ισχύουν τα ακόλουθα.

1.       Με το άρθρο 105 «Ρυθμίσεις για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων σε κοινόχρηστους χώρους από καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος» τροποποιείται η παρ.1 αρ.65 ν.4688/2020 και παρατείνεται έως την 31 Μαρτίου 2022 το δικαίωμα των Δήμων να παραχωρούν ατελώς σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος πρόσθετο κοινόχρηστο χώρο για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων μετά από αίτηση του ενδιαφερόμενου και υπό την προϋπόθεση ότι δεν θίγονται δικαιώματα έτερων δικαιούμενων της χρήσης αυτού. Ο χώρος αυτός μπορεί να εκτείνεται μέχρι του διπλάσιου του χώρου της αρχικής παραχώρησης ή να είναι ικανός για την ανάπτυξη του ίδιου αριθμού τραπεζοκαθισμάτων που προβλέπονται στην ήδη κατεχόμενη άδεια χρήσης και σε κάθε περίπτωση είναι έως τριπλάσιος της αρχικής παραχώρησης. Η αίτηση μπορεί να υποβάλλεται ηλεκτρονικά. Να σημειώσουμε ότι δεν είναι δυνατή η ανάπτυξη μόνιμων ή προσωρινών σταθερών κατασκευών, καθώς και η εγκατάσταση ηχείων στον χώρο που παραχωρείται.

2.       Εξάλλου, με το άρθρο 112 «Έκτακτη ρύθμιση οφειλών προς ΟΤΑ Α΄ βαθμού», τροποποιείται το αρ.165 ν. 4764/2020 σχετικά με τις οφειλές προς τους Δήμους και τα νομικά τους πρόσωπα, οπότε εντάσσονται και οι οφειλές που έχουν βεβαιωθεί από 15.2.2020 μέχρι και 30 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2021 (ήταν έως 30.6.2021) καθώς και όσες κατέστησαν ληξιπρόθεσμες έως τότε, συμπεριλαμβανομένων και των απωλειών ρύθμισης, κατόπιν αίτησης του οφειλέτη προς την αρμόδια για την είσπραξή τους υπηρεσία του οικείου δήμου ή νομικού προσώπου αυτού με απαλλαγή κατά ποσοστό από τις κατά ΚΕΔΕ προσαυξήσεις και τόκους εκπρόθεσμης καταβολής, καθώς και από τα πρόστιμα λόγω εκπρόθεσμης υποβολής ή μη υποβολής ή ανακριβούς δήλωσης ή λόγω μη καταβολής τέλους, ως εξής (ν.4611/2019 αρ.110) α) αν εξοφληθούν εφάπαξ, με απαλλαγή κατά ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%), β) αν εξοφληθούν σε δύο (2) έως είκοσι τέσσερις (24) δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό ογδόντα τοις εκατό (80 %), γ) αν εξοφληθούν σε εικοσιπέντε (25) έως σαράντα οκτώ (48) δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό εβδομήντα τοις εκατό (70%), δ) αν εξοφληθούν σε σαράντα εννέα (49) έως εβδομήντα δύο (72) δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό εξήντα τοις εκατό (60%), ε) αν εξοφληθούν σε εβδομήντα τρεις (73) έως εκατό (100) δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%).    Στη ρύθμιση αυτή μπορεί να υπάγονται και οφειλές που κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης τελούν σε αναστολή, διοικητική ή εκ του νόμου ή έχουν υπαχθεί σε προηγούμενη ρύθμιση ή διευκόλυνση τμηματικής καταβολής και η οποία είναι σε ισχύ, με απώλεια των ευεργετημάτων της προηγούμενης ρύθμισης και χωρίς η υπαγωγή τους να συνεπάγεται επιστροφή καταβληθέντων ποσών ή τέλος δεν έχουν βεβαιωθεί, επειδή εκκρεμεί για αυτές δικαστική αμφισβήτηση σε οποιονδήποτε βαθμό, εφόσον, ο οφειλέτης παραιτηθεί από τα ασκηθέντα ένδικα βοηθήματα ή μέσα. Αν με το ένδικο βοήθημα είχε υποβληθεί και αίτημα συμβιβαστικής επίλυσης της διαφοράς, η ανωτέρω παραίτηση καταλαμβάνει και το αίτημα αυτό. Στην αίτηση υπαγωγής στη ρύθμιση επισυνάπτεται βεβαίωση της γραμματείας του δικαστηρίου, όπου εκκρεμούσε η υπόθεση, ότι έχει υποβληθεί παραίτηση. Επίσης στην παραπάνω ρύθμιση μπορεί να υπαχθούν και οφειλές που κατά το παρελθόν είχαν υπαχθεί σε άλλο καθεστώς ρύθμισης και αυτή διακόπηκε για οποιονδήποτε λόγο.

Τέλος, με το άρθρο 113 προβλέπεται ότι η αίτηση υποβάλλεται μόνο ηλεκτρονικά μέσω του gov.grέως 28 Φεβρουαρίου 2022. Κατά το χρονικό διάστημα μέχρις ότου τεθεί σε πλήρη λειτουργία η σχετική ειδική εφαρμογή στην πύλη της Δημόσιας Διοίκησης, η αίτηση του οφειλέτη μπορεί να υποβάλλεται απευθείας προς τον οικείο Δήμο είτε μέσω του δικτυακού τόπου του Δήμου είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου – email – είτε μέσω ειδικής εφαρμογής που μπορεί να έχει ο Δήμος. Η προθεσμία (28.2.2022) δύναται να παραταθεί έως επιπλέον έξι μήνες με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών.

Επίσης σύμφωνα με την απόφαση Α΄1269/2021 (ΦΕΚ Β' 6301/29-12-2021) του Υφυπουργού Οικονομικών, τροποποιείται η απόφαση περί απόσυρσης μοντέλων φορολογικών ηλεκτρονικών μηχανισμών (ΦΗΜ) και παρατείνεται ο χρόνος απόσυρσης των μοντέλων που πρέπει να αποσυρθούν από τη χρήση χωρίς επιβολή κυρώσεων έως και 31 Μαρτίου 2022.